אודות
פרויקטים
תחנה חיפאית
מכרזים ומאגרים
קריירה
מערכת מגל"ן

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

כללי

חברת יפה נוף תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ (יפה נוף) מפעילה אתר זה (האתר), תוך מתן כבוד לפרטיות המשתמשים בו. בהתאם לכך מספקת יפה נוף להלן מידע חשוב לגבי מדיניות הגנת הפרטיות של החברה ובקשר עם האתר והשימוש בו. במסגרת מידע זה מובאות בפני המשתמש האפשרויות השונות העומדות בפניו בעת השהות באתר ומעבר לכך, כדי לשמור על פרטיותו.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך היא מתייחסת לשני המינים באופן שווה.

כתובת הדואר לפניות בקשר עם מדיניות הפרטיות: [email protected].

יפה נוף מפנה את המשתמשים לקרוא גם את תנאי השימוש ואת הצהרת הנגישות המפורסמות באתר. 

 

שימוש בקוקיות (Cookies)

באתר נעשה שימוש בקוקיות (Cookies) ו/או בטכנולוגיות מעקב נפוצות אחרות לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר למשתמש ולצורכי אבטחת מידע.  

קוקיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שנוצרות על ידי דפדפן של המשתמש על פי פקודה ממחשב מרוחק (לרבות המחשב ממנו פועל האתר). חלק מקוקיות אלה יפקעו עם סגירת הדפדפן של המשתמש ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב או במכשיר המשתמש.

הקוקיות עשויות להכיל מידע מגוון, לרבות הדפים בהם ביקר המשתמש, משך זמן השהייה באתרים שונים, דרך ההגעה אל האתרים, שמירת פרטי הכניסה של המשתמש לאתרים שונים, המידע שהמשתמש ביקש לראות באתרים ועוד.

ניתן למצוא את הקוקיות בספריות השונות במחשב או במכשיר המשתמש. משתמש שאינו מעונין לקבל קוקיות יכול להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן (לרוב ניתן להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן כדי להגיע להגדרות אלה), ויכול אף למחוק אותן מן המחשב שלו או מכשירו. על המשתמש לזכור כי ניטרול הקוקיות עשוי להשבית, להאט או לפגוע בשימוש בחלק מן התכונות באתר, כמו גם באתרי אינטרנט אחרים. 

 

פרטיות המשתמש

יפה נוף מתחייבת, כי מעבר לפרטים אשר יוזנו על ידי המשתמש, מרצונו החופשי, לשם יצירת קשר, או לשם הצטרפות לרשימות דיוור או ברישום לכל שירות שיינתן על ידי האתר, לא ייאסף מידע אישי או מידע אחר אודות המשתמש, לרבות מידע שאינו מזהה את המשתמש אישית (כגון: מידע אנונימי, או מידע סטטיסטי שנאסף באופן פסיבי).

יפה נוף לא תעביר מידע שניתן על ידי המשתמש לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים: המידע מועבר לצורך סיוע בביצוע המטרות לשמן נמסר ליפה נוף; המידע נדרש לצורך הליך משפטי בין יפה נוף לבין המשתמש, בין היתר בשל הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש; יפה נוף נדרשת להעביר את המידע בהתאם לצו של רשות שיפוטית או בהתאם להוראות הדין; ייעשה שינוי בהתאגדות יפה נוף והמידע יועבר לידי גוף שיבוא תחתיה.

 

זכות לעיין במידע

בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או באמצעות בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.

אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

 

פנייה בהצעה מסחרית

בנוסף, אם מידע במאגרי יפה נוף משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

ככל שתחזיר מידע שכזה, יפה נוף תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אל המשתמש בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות שבוצעו באתר – יכול ויוסיף להישמר אצל יפה נוף על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל המשתמש. אם בתוך 30 יום לא יקבל המשתמש הודעה כי המידע שנתבקשה יפה נוף למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, יהיה זכאי המשתמש לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה ליפה נוף לפעול כאמור.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

 יפה נוף שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות ולעדכן את הנוסח המפורסם באתר מעת לעת.

כל הזכויות שמורות ליפה נוף - תחבורה, תשתיות ובנייה
תנאי שימוש מדיניות פרטיות
Website created by CyberServe