אודות
פרויקטים
תחנה חיפאית
מכרזים ומאגרים
קריירה
מערכת מגל"ן

תנאי שימוש

תנאי שימוש

כללי

חברת יפה נוף תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ (יפה נוף) מפעילה אתר זה, בכפוף לתנאים המפורטים להלן ולכל השינויים שייערכו בהם, מעת לעת. בעצם השימוש באתר זה, המשתמש באתר נותן הסכמתו לתנאי השימוש להלן, או לכל נוסח  שונה, כפי שיהיה מעת לעת. משתמש אשר אינו מסכים עם תנאי השימוש  המובאים להלן, מתבקש להימנע מעשייה של שימוש באתר.

הדין החל על השימוש באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל מחלוקת הקשורה לאתר זה, תהא נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לשני המינים באופן שווה.

כתובת הדואר לפניות בקשר עם תנאי השירות: [email protected].

 

השימוש באתר ומידת הדיוק של המידע שבו

מטרת האתר היא לספק מידע אודות יפה נוף, תפקידיה במטרופולין חיפה, הפרויקטים המבוצעים על ידה ואלה המתוכננים, ההיסטוריה הענפה של החברה ובעלי התפקידים המכהנים בה.

יפה נוף עושה שימוש באתר כדי לפרסם מידע שיהווה כלי עזר למשתמשים השונים, לצורך קבלת מידע כללי אודות החברה. אין לראות במידע המפורסם באתר עצה, המלצה, חוות דעת, קביעה להסתמך עליה או הבעת עמדה ואין לראות בו תחליף לתשובה רשמתי מצד נציגי יפה נוף. האתר עשוי להכיל אי דיוקים, אי התאמות, טעויות, חוסרים וכיוצא בכך. לפיכך, כל שימוש הנעשה במידע המפורסם באתר, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ובאחריותו הבלעדית.

האתר עשוי לכלול קישוריות (לינקים) לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. קישוריות אלה מובאות לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד. יפה נוף לא תהיה אחראית לתקינות הקישוריות או לרלוונטיות המידע המופיע בכותרת הקישור וביעד המקושר ואין בכך כדי להעיד על קשר בין יפה נוף לבין האתרים המקושרים או מפעיליהם. אין לראות בהכללת קישוריות אלה משום אישור לעשיית שימוש במידע הנמצא ביעדים המקושרים, או העדה על הסכמה מצד בעלי המידע לעשייה של שימוש בו. יכול ויפה נוף תפעל להסרה ולהוספה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשל קישוריות, ואין בעובדה כי קישורית נמצאת בזמן נתון באתר החברה כדי להעיד על כוונה להמשך הימצאותה באתר.

יפה נוף שומרת על זכותה לבצע שינויים ועדכונים באתר בכל זמן נתון, מבלי לתת הודעה על כך, לרבות שינוי של תנאי השימוש בכל עת, ללא צורך בהודעה מראש, או בדיעבד. כל שינוי בתנאים אלו יופיע באתר, תחת "תנאי שימוש".

ויתור על אחריות

יפה נוף אינה מתחייבת שהפעילות באתר תהא רציפה וסדירה בכל יום או בכל שעות היממה. ייתכן ויפה נוף תפסיק את פעולת האתר, ללא כל הודעה מוקדמת, לרבות לצורך ביצוע תחזוקה וייעול השימוש באתר.

יפה נוף שומרת על זכותה למנוע ממשתמש/ים את הגישה לאתר, בגין הפרת תנאי השימוש או בגין שימוש לא נאות באתר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת.

יפה נוף לא תהא אחראית לכל נזק או אובדן או הפסד שייגרם למשתמש, לרבות בשל נוזקות (וירוסים) מסוגים שונים וכל נזק שעלול להיגרם מהן, כתוצאה משימוש באתר.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים  

ככל שלא צוין אחרת, יפה נוף היא הבעלים הבלעדי של המידע המפורסם באתר וזכויות היוצרים במידע המפורסם באתר שייכות לה.

אף הוראה בתנאי שימוש אלה לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של יפה נוף ו/או על זכויות שניתן לה זכות שימוש בהן על פי כל דין.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" במידע המתפרסם באתר, בהתאם להוראות הדין. "שימוש הוגן" כולל ציטוט סביר מתוך המידע המתפרסם באתר,  תוך הבאת המקור לציטוט וללא סילוף או שינוי של המידע או פגיעה ביפה נוף.

נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק באתר או בתכניו או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של יפה נוף.

 התחייבות המשתמש ביחס לשימוש באתר ולהימנע מפגיעה

במסגרת השימוש באתר, מתחייב המשתמש לשמור על הכללים המובאים להלן:

  • לעשות שימוש באתר בהתאם להוראות כל דין.
  • לשמור על כללי שיח נאותים.
  • לא לבצע שימוש מסחרי במידע המופיע באתר.
  • לא לבצע פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר וכן לא לבצע פעולה שעלולה לפגוע בגישה לאתר.
  • לשפות ו/או לפצות את יפה נוף בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או בגין כל הוצאה שייגרמו לה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או לנזק הנובעים מאי קיום הוראות תנאי השימוש באתר על ידי המשתמש.

 

מחויבות יפה נוף לאבטחת מידע

יפה נוף והפועלים מטעמה מיישמים באתר ובמערכות המידע שלה מערכות ונהלים לאבטחת מידע, בהתאם לסטנדרטים הנהוגים באתרי אינטרנט מסוגו של האתר. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך מטבעם הם אינם מעניקים הגנה מוחלטת. על כן ולמרות השימוש במערכות ונהלים אלה, קיים סיכון של חדירה לאתר, למידע המאוחסן בו ולמידע שניתן באמצעותו ונשמר במערכות המידע של יפה נוף.

יפה נוף בוחנת מעת לעת, את מערכות ונהלי אבטחת המידע ומבצעת שינוים ושדרוגים ככל שנדרש כדי לשמור על רמת אבטחה מקובלת.

המשתמש באתר מאשר, כי יפה נוף לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן, ככל שייגרם לו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מחדירה בלתי מורשית ו/או גישה בלתי מורשית לאתר או למערכות המידע של יפה נוף.

 

יצירת קשר והצטרפות לרשימת דיוור

המשתמש רשאי לפנות אל יפה נוף בכל נושא רלוונטי בהודעת דואר אלקטרוני, באמצעות יצירת הקשר באתר.

המשתמש רשאי להצטרף לרשימת הדיוור של יפה נוף לצורך קבלת הודעות על פרסום מכרזים וקולות קוראים, באמצעות קישורית ההרשמה בקטגוריות המכרזים והקולות הקוראים. יפה נוף מבהירה כי אין במשלוח ההודעות כאמור כדי להוות אישור להצטרפות או לקבלת פניה אצל החברה.

יפה נוף לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש הנכלל ברשימת הדיוור, כתוצאה מההצטרפות לרשימת הדיוור, מההסתמכות על רשימת הדיוור, השימוש במידע המועבר במסגרת רשימת הדיוור, או כל עניין אחר הקשור ברשימת הדיוור.

ככל שהמשתמש יהא מעוניין להפסיק לקבל את הדיוור, הוא רשאי לפנות ליפה נוף, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני המפורטת לעיל.

 

יפה נוף מאחלת שימוש נעים, יעיל ומהנה באתר האינטרנט החדש של החברה ומפנה את המשתמשים לקרוא גם את מדיניות הפרטיות ואת הצהרת הנגישות המפורסמות באתר.

כל הזכויות שמורות ליפה נוף - תחבורה, תשתיות ובנייה
תנאי שימוש מדיניות פרטיות
Website created by CyberServe